Rahvusvahelise ärivaidluste vahendus-, lepitus- ja vahekohtu (ICCMCA)
vahendus- ja vahekohtumenetluse ühendatud reglement
Vastu võetud 15.12.2009

1. jagu

Üldreeglid & mõisted

 

Vahendus, lepitus ja arbitraaž

Artikkel 1


 ICCMCA poolt määratud Erapooletud Isikud võivad Pooltele soovitada Vahendusmenetlust ka siis, kui Pooled on kokku leppinud Vahekohtumenetluses. Erapooletutel Isikutel on lai valikuvõimalus ning õigus kasutada kõiki menetlusviise, st. vahendust, lepitust ja arbitraaži mis tahes kombinatsioonis või järjekorras, mida nad peavad mõistlikuks käesoleva Reglemendi piires.

Artikkel 2

Kui Pooled on sätestanud, et nende vahel tekkinud vaidlus või tulevikus tekkiv vaidlus tuleb lahendada ICCMCA kohtus, kuid pole sätestanud, kas vaidlus lahendatakse Vahendusmenetluse või Vahekohtumenetluse teel, siis loetakse, et Pooled on kokku leppinud mõlema menetluse rakendamises ICCMCA äranägemisel.


Tehniliste vahendite kasutamine

Artikkel 3


Vaidluste optimaalse lahendamise huvides kasutab ICCMCA laialdaselt infotehnoloogiat. ICCMCA koostab juhised dokumentide elektroonilise edastuse, säilitamise ja kopeerimise, videokõnede jms standardite kohta. Eeldatakse, et Pooled, kes esitavad vaidluse lahendamiseks ICCMCA Vahendusmenetluse ja/või Vahekohtumenetluse teel, on tehniliselt pädevad täitma ICCMCA juhiseid infotehnoloogia kasutamise osas. ICCMCA-l ja selle Erapooletutel Isikutel on õigus, kuid mitte kohustus pikendada tähategu või muul moel muuta Pooltele kehtestatud nõudeid, kui vastava tehnilise nõude täitmine on raskendatud.

 

Piiratud vastutus

Artikkel 4


ICCMCA, ICCMCA liikmed, Erapooletud Isikud või seoses menetlusega nende korraldusel tegutsevad isikud ei ole mitte ühelgi juhul vastutavad käesoleva Reglemendi alusel läbiviidud menetluse Poole ees, väljaarvatud juhul, kui kõnealune kahju põhjustati vastava isiku raske hooletuse tõttu või tahtliku tegevuse läbi.
 

Artikkel 5

Pooled ja Erapooletud Isikud, kes on nõustunud enda ametisse määramisega, kinnitavad, et nende või nende esindajate poolt menetluse ettevalmistamisel või menetluse käigus tehtud või kasutatud suulisi või kirjalikke seisukohti või kommentaare ei või kasutada hagi põhjendamiseks või hagemiseks teotamise või laimamise eest või muul sarnasel alusel; vastasel juhul saab nimetatud hagi vaidlustada käesoleva artikli alusel.

 

Konfidentsiaalsus

Artikkel 6

Vahendusmenetluse käigus ei või Poolte ja Vahendaja kohtumisi mitte mingil moel salvestada. Kõik Vahendusmenetluses osalevad isikud, sealhulgas esindajad, nõuandjad, eksperdid ning muud Poolte ja Vahendaja kohtumistel osalevad isikud kohustuvad hoidma Vahendusmenetlusega seotud teavet konfidentsiaalsena.

Artikkel 7

Kui Vahendusmenetluse Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, kohustub iga Vahendusmenetluses osalev isik Vahendusmenetluse lõppemisel tagastama kõik talle edastatud seisukohad, dokumendid või muud materjalid sellele isikule, kelle käest need saadi, kusjuures nimetatud materjalidest on keelatud jätta endale koopiaid. Kõik märkmed, mis on tehtud Poolte ja Vahendaja kohtumiste kohta, tuleb Vahendusmenetluse lõpetamisel hävitada.

Artikkel 8

Vahendaja ja Pooled ei esita ühegi kohtumenetluse käigus tõendina või muul moel, väljaarvatud juhul  kui Vahendusmenetluse Pooled on kokku leppinud teisiti:
(i) Poole poolt väljendatud arvamusi või tehtud ettepanekuid, mis puudutavad vaidluse võimalikku lahendust;

(ii) Vahendusmenetluse käigus Poole poolt tehtud mööndusi;

(iii) Vahendaja poolt tehtud ettepanekuid või väljendatud arvamusi;

(iv) asjaolu, et üks Pool oli või ei olnud väljendanud valmidust nõustuda mis tahes lahendusettepanekuga, mille esitab Vahendaja või teine Pool.

Artikkel 9

(a) Vahekohtumenetluse puhul kohustuvad Vahekohus, ICCMCA ja Pooled hoidma kogu Vahekohtumenetluse käigus teatavaks saanud teabe konfidentsiaalsena, väljaarvatud teave, mis on üldteada ja avalik teave, kui Pooled pole kokku leppinud teisiti.

(b) Konfidentsiaalsuskohustuse eranditeks on teabe avaldamine seadustes sätestatud juhtudel või õigushüvede kaitsmiseks või Vahekohtu Otsuse jõustamise või vaidlustamise eesmärgil.

 

Juhtpõhimõtted

Artikkel 10

Kõikides küsimustes, mida käesolev Reglement selgesõnaliselt ei reguleeri, juhinduvad Pooled, Erapooletud Isikud ja ICCMCA Reglemendi mõttest ning teevad kõik endast oleneva menetluse ausa ja õiglase läbiviimise tagamiseks ning nõuetekohaselt tehtud Lahendi või Otsuse tunnustamiseks.

Artikkel 11

Kõik ICCMCA poolt tehtud otsused, mis puudutavad Vahendusmenetluse või Vahekohtumenetluse mis tahes aspekti, on Pooltele ja Erapooletutele Isikutele siduvad. ICCMCA jätab endale õiguse volitada Nõukogu liiget või liikmeid või Registripidajat enda asemel eelnimetatud menetlust puudutavaid otsuseid tegema.

Artikkel 12

Kui Pool, kes on teadlik, et on rikutud mõnda käesoleva Reglemendi sätet või sellest tulenevat nõuet, kuid ei esita vastava rikkumise kohta viivitamatult vastuväidet, loetakse, et Pool on loobunud oma vastuväite esitamise õigusest.


Mõisted:

Nõukogu: ICCMCA Vahekohtu Nõukogu

Vahekohtumenetlus: menetlus, kus vaidluse tulemuse otsustab ICCMCA poolt määratud erapooletu Vahekohus.

Vahekohtukokkulepe: kirjalik arbitraažiklausel või eraldi kirjalik vahekohtukokkulepe, mis kinnitab Poolte kokkulepet lahendada vaidlused ICCMCA vahekohtumenetluse teel. Kui Vahekohtukokkulepe on teise lepingu või dokumendi osa, loetakse see klausel lahutatavaks, eraldiseisvaks ja kehtivaks Vahekohtukokkuleppeks.

Arbitraažimaks: mitte-tagastatav tasu, mis tasutakse ICCMCA-le üheaegselt Hagi esitamisega; arbitraažimaks arvutatakse ICCMCA poolt avaldatud Hinnakirja alusel, mis kehtib Hagi esitamise kuupäeva seisuga.

Vahekohtunik: erapooletu isik, kelle ICCMCA määrab Vahekohtu liikmeks.

Vastus: Kostja seisukoht, mis esitatakse vastuseks Hagile.

Otsus: Vahekohtu poolt tehtud otsus. Kõik menetlused, mille eesmärgiks või lõpptulemuseks on kirjalik Otsus, on käesoleva Reglemendi tähenduses Vahekohtumenetlused.

Esimees: kolmeliikmelise Vahekohtu juht.

Hagi: vaidluse ühe Poole taotlus tema nõude rahuldamiseks Vahekohtumenetluse teel.

Hageja(d): Pool, kes esitab või soovib esitada ICCMCA-le Hagi.

Hagiavaldus: Vahekohtumenetluse algatamiseks vajalikud dokumendid.

Lepitamine: Vahendusmenetlusele sarnanev protsess, mille käigus lepitaja pakub välja lahendusi, mis aitaksid pooltel vaidluse lahendamise küsimuses kokkuleppele jõuda. Lepitamine on eelkõige ICCMCA põhimõtteline eesmärk, mitte niivõrd konkreetne menetlusviis. Iga ICCMCA poolt ametisse määratud Vahendaja võib omal äranägemisel rakendada lepitusvõtteid.

Huvide konflikt: mis tahes asjaolud, mis lubavad põhjendatult kahelda Erapooletu Isiku erapooletuses või sõltumatuses.

Vastuhagi: omapoolse nõude rahuldamise taotlus, mille esitab Kostja pärast Hagi esitamise teate saamist, kusjuures Vastuhagi peab olema vähemalt minimaalselt seotud Hagi esemega, olema esitatud sama Hageja vastu ning Hagi ja Vastuhagi peab reguleerima sama Vahekohtukokkulepe.

Päevad: tööpäevad, mil Vahekohtumenetluse toimumise riigi pangad on üldsusele pangatoiminguteks avatud, ei sisalda laupäevi ja pühapäevi.

Lahend: Vahekohtu tehtud otsus Vahekohtumenetluse tulemuse kohta

Dokument ja/või Dokumendid: käesolevas Reglemendis hõlmavad Dokumendid mis tahes elektroonilises vormis edastatud teavet, mis ei hõlma otseselt dokumendi füüsiliselt paberil üleandmist ning mis salvestisena võimaldab saajal seda saata, säilitada, (arvutist) otsida ja vaadata ning mida saaja saab otse paberil taasesitada vastava tehnika abil .

Hinnakiri: ICCMCA poolt eraldi avaldatav hinnakiri, mida aegajalt muudetakse.

Istung: Vahekohtu poolt korraldatav kohtumine, kus Pooltele antakse võimalus oma seisukohtade esitamiseks. Istung võib toimuda mis tahes kohas, mille Vahekohus on määranud, ning võib toimuda samaaegselt ka mitmes kohas elektroonilise side vahendusel.

IBA Tõendamisreeglid: Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) poolt koostatud IBA etalonreeglid tõendite esitamiseks rahvusvaheliste ärivaidluste lahendamisel vahekohtus (vastu võetud 01.06.1999, koos hilisemate muudatustega).

ICCMCA: kui pole sätestatud teisiti, võib Hoolekogu delegeerida ICCMCA tegevused Registripidajale või Nõukogu liikmele või liikmetele.

Vahendusmenetlus: Vabatahtlik protsess, mille käigus ICCMCA poolt määratud erapooletu kolmas isik aitab kindlaks teha vaidlusaluseid küsimusi, analüüsida faktilisi või arvamuslikke lahknevusi, leida lahendusvõimalusi, kaaluda alternatiive ning toetab kokkuleppe saavutamist Poolte vahel, et vaidlus lahendada. Vahendajal puudub vaidluses otsuse tegemise õigus, kuid Vahendaja võib määrata kokkuleppe saavutamiseks läbiviidava Vahendusmenetluse kulgu.  

Vahenduskokkulepe: Pooltevaheline kokkulepe lahendada vahendusmenetluse teel kõik või teatud vaidlused, mis Poolte vahel tekivad või on tekkinud; vahenduskokkulepe võib olla lisatud Vahekohtukokkuleppele. Vahekohtukokkuleppe puudumisel tähendab Vahenduskokkulepe üheselt, et Pooled ei ole andnud nõusolekut Vahekohtumenetluseks, väljaarvatud juhul, kui Pooled sõlmivad hiljem ka Vahekohtukokkuleppe.

Vahendusmenetluse Tasu: tagastamisele mittekuuluv tasu, mis makstakse ICCMCA-le Vahendusmenetluse Taotluse menetlusse võtmise eest; tasu arvutatakse ICCMCA poolt avaldatud ja taotluse esitamise kuupäeval kehtiva Hinnakirja alusel.

Vahendaja: erapooletu üksikisik, kes on ICCMCA poolt määratud Vahendusmenetlust läbi viima kooskõlas käesoleva Reglemendiga. ICCMCA ei määra ühe asja lahendamiseks mitut Vahendajat.

Erapooletu Isik: ICCMCA poolt määratud erapooletu isik, kes menetluse erinevates etappides või eri menetlustes võib olla Vahendajaks ja/või Vahekohtunikuks, olenevalt kontekstist ja asjaoludest.

Tasaarvestusnõue: vastuhagi või vastunõue, mis vähendab nõude summat. ICCMCA tähenduses on Tasaarvestusnõue üks Vastuhagi liik.

Pooled: kõik Hagejad ja Kostjad Vahekohtumenetluses, samuti kõik Vahendusmenetluse osapooled.

Pool: üks osapool, üks Pooltest.

Esitatud Dokument: taotlus, esildis, teade, avaldus või muu dokument, mille Pool esitab ICCMCA-le või Vahekohtule.

Registripidaja: ICCMCA registripidaja, sealhulgas Registripidaja Asetäitjad. Kogu Poolte ja Vahekohtuniku suhtlus ICCMCA-ga peab toimuma läbi Registripidaja, kui pole sätestatud teisiti.

Vahendusmenetluse Taotlus: Vahendusmenetluse algatamiseks vajalikud dokumendid.

Kostja(d): Vahekohtukokkuleppe pool, kelle vastu esitatakse Hagi.

Reglement: käesolev ICCMCA reglement (koos võimalike hilisemate kinnitatud muudatustega).

Vahekohus: ICCMCA poolt määratud ühest või kolmest Vahekohtunikust koosnev vahekohus vaidluse lahendamiseks.

Tõendataval viisil: mis tahes kirjalik või elektrooniline edastusviis, mis on tõendatav üleandmistõendi või kättesaamisteatega.
 

 

2. jagu

 

Vahendusmenetluse reglement

Rakendusala

Artikkel 1

Kui Vahenduskokkuleppest tulenevalt kasutatakse vaidluse lahendamiseks ICCMCA Reglemendile vastavat Vahendusmenetlust, loetakse käesolev Reglement nimetatud Vahenduskokkuleppe üheks osaks. Kui Pooled on sõlminud kokkuleppe vaidluste lahendamiseks ICCMCA kaudu, kuid ei ole määratlenud menetluse liiki, ning ICCMCA otsustab, et vastava vaidluse lahendamiseks oleks otstarbekas Vahendusmenetlus, siis kehtib samuti käesolev Vahendusmenetluse reglement.
 


Vahendusmenetluse algatamine

Artikkel 2

(a) Üks Vahenduskokkuleppe sõlminud Pooltest, kes soovib algatada Vahendusmenetlust, peab esitama ICCMCA-le Vahendusmenetluse Taotluse. Samaaegselt peab Pool saatma Vahendusmenetluse Taotluse koopia ka teisele Poolele.

(b) Vahendusmenetluse Taotluses või sellele lisatud dokumentides tuleb ära märkida:

(i) vaidluse osapoolte ja Vahendusmenetluse Taotlust esitava Poole esindaja nimed, aadressid, telefoni- ja faksinumbrid, E-postiaadressid või muud kontaktandmed;

(ii) Vahenduskokkuleppe koopia;

(iii) vaidluse lühikokkuvõte; ja

(iv) Vahendusmenetluse Tasu tasumise kinnitus.

Artikkel 3

Vahendusmenetluse algatamise kuupäevaks on kuupäev, mil Vahendusmenetluse Taotlus jõuab ICCMCA-ni.

Artikkel 4

ICCMCA teavitab osapooli viivitamatult Vahendusmenetluse Taotluse kättesaamisest ning Vahendusmenetluse algatamise kuupäevast.

 

Vahendaja määramine

Artikkel 5

(a) ICCMCA määrab Vahendaja (ühes isikus) pärast Pooltega nõu pidamist, kahe nädala jooksul Vahendusmenetluse Taotluse saamisest, väljaarvatud juhul, kui pooled on omavahel kokku leppinud Vahendaja isikus või muus Vahendaja määramise meetodis.

(b) Kui asjaolud ei nõua teisiti, rakendab ICCMCA Vahendajate määramisel sama protseduuri ja samu standardeid, mida rakendatakse Vahekohtunike määramisel.

(c) Kui määratud Vahendaja nõustub enda ametisse määramisega, loetakse, et Vahendaja on kohustunud eraldama piisava osa oma ajast Vahendusmenetluse läbiviimiseks võimakult efektiivselt ning vajadusel asja menetlemiseks Vahekohtu otsuseni.

Artikkel 6

Vahendaja peab olema neutraalne, erapooletu ja sõltumatu.Poolte esindamine ja kohtumistel osalemine

Artikkel 7

(a) Poolte kohtumistel Vahendajaga võivad Pooltel olla esindajad või abilised.

(b) Kohe pärast Vahendaja määramist edastatakse kõikidele Vahendusmenetluse osalistele Pooli esindama volitatud isikute nimed ja aadressid ning nende isikute nimed ja ametinimetused, kes hakkavad osalema Poolte ja Vahendaja kohtumistel.

 

Vahendusmenetluse läbiviimine

Artikkel 8

Vahendusmenetlus viiakse läbi Poolte ja Vahendaja poolt kokkulepitud viisil. Kui vastav kokkulepe Poolte vahel puudub, otsustab Vahendaja, millisel viisil Vahendusmenetlus läbi viiakse. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, eeldatakse, et Vahendusmenetlus peab olema lõpetatud 2 (kahe) kuu jooksul alates Vahendaja määramise kuupäevast.

Artikkel 9

Kumbki pool kohustub tegema Vahendajaga heas usus koostööd, et Vahendusmenetlus kulgeks võimalikult kiiresti.

Artikkel 10

Vahendaja võib omal äranägemisel kummagi Poolega eraldi kohtuda ja suhelda, pidades silmas, et nimetatud kohtumise või suhtlemise käigus saadud teavet ei või Vahendaja avaldada teisele Poolele ilma esimese Poole selgesõnalise loata.

Artikkel 11

(a) Võimalikult kiiresti pärast ametisse määramist peab Vahendaja Pooltega nõu ning koostab ajakava kummagi Poole seisukohtade ära kuulamiseks. mille käigus kumbki Pool esitab ülevaate vaidluse tagamaadest, vastava Poole huvidest ja argumentidest seoses vaidlusega ja vaidluse hetkeseisust ning samuti muu teabe või materjalid, mida Pool peab Vahendusmenetluse läbiviimiseks vajalikuks.

(b) Vahendaja võib igal ajal Vahendusmenetluse käigus paluda Poolel esitada Vahendaja poolt vajalikuks peetavat täiendavat teavet või materjale.

(c) Kumbki Pool võib igal ajal esitada kirjalikult teavet või materjale, mida Pool peab konfidentsiaalseks ning mis on mõeldud avaldamiseks ainult Vahendajale. Vahendaja ei või ilma vastava Poole kirjaliku loata avaldada sellist teavet või materjale teisele Poolele.

 

Vahendaja roll

Artikkel 12

(a) Vahendaja toetab pooltevaheliste vaidlusküsimuste lahendamist igal võimalikul moel, mida Vahendaja peab sobilikuks, kuid Vahendajal puudub õigus kohustada Pooli kokkulepet sõlmima.

(b) Kui Vahendaja on veendunud, et pooltevahelisi vaidlusküsimusi ei saa lahendada Vahendusmenetlusega, siis võib Vahendaja välja pakkuda sellise võimaluse nende vaidlusküsimuste lahendamiseks, mis Vahendaja arvates viib kõige tõenäolisemalt vastavate vaidlusküsimuste kõige efektiivsema lahenduseni. Muuhulgas võib Vahendaja võib teha ettepaneku:

(i) eksperthinnangu tellimiseks ühes või mitmes konkreetses vaidlusküsimuses;

(ii) vahekohtumenetluse algatamiseks;

(iii) viimaste kompromissettepanekute esitamiseks kummagi Poole poolt ning, kui Pooled ei jõua Vahendusmenetluses kokkuleppele, vahekohtumenetluseks, mis viiakse läbi nimetatud viimaste kompromissettepanekute alusel kooskõlas vahekohtumenetlusega, kus vahekohtu ülesanne piirdub otsustamisega, milline viimastest ettepanekutest jääb peale; või

(iv) vahekohtumenetluseks, milles Vahendaja tegutseb vastavalt ICCMCA Reglemendile Vahekohtunikuna või Vahekohtu liikmena, kusjuures Vahendaja võib võtta Vahekohtumenetluses arvesse Vahendusmenetluse käigus saadud teavet.

 

Vahendusmenetluse lõpetamine

Artikkel 13

Vahendusmenetlus lõppeb:
(i) Poolte vahel kokkuleppe sõlmimisega, millega saavad lahenduse kõik pooltevahelised vaidlusküsimused;

(ii) Vahendaja otsusega, kui Vahendaja hinnangul on ebatõenäoline, et edasised pingutused võiksid viia vaidluse lahendamiseni; või

(iii) ühe Poole kirjaliku avaldusega mis tahes ajal pärast osalemist Poolte ja Vahendaja esimesel kohtumisel ning enne mis tahes kokkuleppe allkirjastamist.

Artikkel 14

(a) Vahendusmenetluse lõpetamisel saadab Vahendaja viivitamatult ICCMCA-le ja Pooltele teate Vahendusmenetluse lõpetamise kohta, märkides ära menetluse lõpetamise kuupäeva, kas Vahendusmenetlus lõppes vaidluse lahendamisega või mitte ning, vaidluse lahendamise korral, kas kokkulepe oli täielik või osaline.

(b) ICCMCA hoiab menetluse lõpetamise teadet konfidentsiaalsena ning ei avalda ilma Poolte kirjaliku loata ühelegi isikule Vahendusmenetluse toimumise asjaolu või selle tulemust.

(c) ICCMCA võib kasutada Vahendusmenetlust puuduvat teavet mis tahes koondstatistikas, mida ICCMCA oma tegevuse kohta avaldab, tingimusel, et kasutatav teave ei võimalda kindlaks teha Poolte isikut ega võimalda kindlaks teha vaidluse üksikasju.

Artikkel 15

Vahendaja ei või mitte mingil moel osaleda üheski pooleliolevas või tulevikus algatatavas kohtu-, vahekohtu- või muus menetluses, mis on seotud vaidluse esemega, väljaarvatud kohtu korraldusel või Poolte kirjalikul loal; Vahendaja võib vaid osaleda Vahekohtunikuna ICCMCA vahekohtumenetluses, mis algatatakse Vahendusmenetluse jätkuna.

 

Vahendusmenetluse Tasu

Artikkel 16

(a) Vahendusmenetluse Taotluse esitamisel tuleb tasuda ICCMCA-le menetlustasu, mille suurus fikseeritakse vastavalt Vahendusmenetluse Taotluse esitamise kuupäeval kehtivale Hinnakirjale.

(b) Vahendusmenetluse Tasu ei tagastata.

(c) ICCMCA ei alusta Vahendusmenetluse Taotluse menetlemist enne, kui menetlustasu on makstud.

(d) Kui Vahendusmenetluse Taotluse esitanud Pool ei tasu menetlustasu 15 päeva jooksul teise kirjaliku meeldetuletuse saamisest ICCMCA-lt, loetakse Vahendusmenetluse Taotlus Poole poolt tagasivõetuks.

 

Vahendaja honorar

Artikkel 17

(a) ICCMCA Vahendusmenetluse Tasu sisaldab eeldatavat Vahendaja honorari, mis peab olema piisavalt suur, et katta tavapärase Vahendusmenetluse kulu. ICCMCA võib nõuda täiendava tagatise maksmist, kui Pooled valivad ise Vahendaja, kes ei ole ICCMCA Erapooletute Isikute nimekirjas, või kui ICCMCA hinnangul on vaidluse ese või vaidluse muud olulised asjaolud tavapärasest keerulisemad.

(b) Vahendaja honorari tasumise viisi määrab ICCMCA pärast Vahendajaga konsulteerimist.

 

Tagatised

Artikkel 18

(a) ICCMCA võib Vahendaja määramise hetkel nõuda kummaltki Poolelt võrdses osas tagatise maksmist Vahendusmenetluse kulude ettemaksuna, sh. ka Vahendaja eeldatav honorar ning muud Vahendusmenetluse kulud. Tagatise suuruse määrab kindlaks ICCMCA.

(b) ICCMCA võib pooltelt nõuda täiendava tagatise maksmist.

(c) Kui Pool ei tasu nõutud tagatist 15 päeva jooksul teise kirjaliku meeldetuletuse saamisest ICCMCA-lt, loetakse Vahendusmenetlus lõppenuks. ICCMCA teavitab sellest Pooli ja Vahendajat, märkides ära menetluse lõpetamise kuupäeva.

(d) Pärast Vahendusmenetluse lõpetamist esitab ICCMCA Pooltele makstud tagatiste arvestuse ning tagastab Pooltele kulutamata osa või nõuab Pooltelt puuduoleva summa tasumist.

 

Kulud

Artikkel 19

Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, kannavad Pooled võrdselt nii Vahendusmenetluse Tasu kui ka kõik muud Vahendusmenetluse kulud, sh. Vahendaja reisikulud ja kõik eksperthinnangu saamisega seotud kulud.

 

Hagi aegumise normidest tuleneva aegumistähtaja arvestamise peatamine

Artikkel 20

Pooled lepivad kokku, et kohalduvas õiguses lubatud piires peatatakse hagi aegumise normides või vastava riigi seaduses sätestatud aegumistähtaja arvestus seoses ICCMCA menetluse esemeks oleva vaidlusega alates Vahendusmenetluse algatamisest kuni Vahendusmenetluse lõpetamise kuupäevani.
 

 

3. jagu

Arbitraažireglement

Vahekohtumenetluse algatamine

Artikkel 1

Hageja, kes soovib algatada Vahekohtumenetlust käesoleva Reglemendi alusel, peab esitama ICCMCA-le Hagiavalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • Vahekohtusse esitatava vaidluse osapoolte ja nende advokaatide või esindajate (teadaolevad) nimed, aadressid, telefoninumbrid, E-postiaadressid ja/või muud vajalikud kontaktandmed;
 • Vajadusel volikiri Hageja esindajale;
 • Koopiad tõendavatest dokumentidest, millele nõue tugineb; sh. koopia Vahekohtukokkuleppest;
 • Hageja poolt ülesseatav Vahekohtuniku kandidaat (kolmeliikmelise Vahekohtu puhul) koos kandidaadi nime, aadressi, telefoninumbri, E-postiaadressi ja/või muude vajalike kontaktandmetega;
 • Vaidluseni viinud sündmuste faktiline kirjeldus;
 • Hageja nõude sisu;
 • Arbitraažimaksu detailne arvestus ja Arbitraažimaksu tasumise kinnitus (vastavalt Hinnakirjale);
 • Tõend, et Hagiavaldus on Kostja(te)le üle antud.

Artikkel 2

(a) Hageja esitab Kostja(te)le tõendataval viisil Hagiavalduse täieliku koopia. ICCMCA võib omal algatusel kontrollida, kas Kostja on hagiteate reaalselt kätte saanud, ning märgib sel juhul üles tehtud pingutused ning pingutuste tulemused. Tähtaega, milleks Kostja peab esitama oma Vastuse, arvutatakse alates päevast, mil Kostja hagiteate kätte sai.

(b) Kui ICCMCA otsustab Hageja avalduse alusel, et Hageja on ammendanud kõik mõistlikud meetmed Hagiavalduse üleandmiseks Kostjale, määrab ICCMCA avaliku koha, kus hagiteade avaldatakse ja koos milliste andmetega, ja muud tingimused. Sellisel juhul loetakse Hagiavaldus Kostjale üleantuks eelnimetatud teate avaldamise kuupäeval.

(c) Kõik vastuväited juriidiliste dokumentide üleandmise nõuetekohasuse või terviklikkuse kohta lahendab Vahekohus. Kui vahekohut ei määrata, lahendab kõik vastavad vaidlused ICCMCA.

 

Kostja vastus

Artikkel 3

Alates teate saamisest on Kostjal 14 päeva aega Vastuse saatmiseks ICCMCA-le. Vastus peab sisaldama:

 • Kokkuvõtlikku seisukohta Hageja poolt esitatud faktide ja nõude (nõuete) suhtes koos nende osalise või täieliku kinnitamise või tagasi lükkamisega;
 • Vajadusel volikirja Kostja esindajale;
 • Vastuväiteid vahekohtumenetluse algatamisele (soovi korral);
 • Soovitava Vahekohtuniku andmeid (kolmeliikmelise Vahekohtu korral);
 • Võimalikke Vastuhagisid esialgses sõnastuses.

 Artikkel 4

(a) Vastuse õigeks tähtajaks esitamata jätmine ei takista Kostjal hagi (hagisid) osaliselt või täielikult tagasi lükata või esitada Vastuhagi menetluse käigus.

(b) ICCMCA võib oma äranägemisel Vastuse saatmise tähtaega pikendada kuni 14 päeva võrra, kui Kostja esitab vastava taotluse koos mõjuva põhjusega.

(c) Kui Kostja ei esita Vastust ettenähtud tähtajaks, kaotab Kostja õiguse nimetada üks Vahekohtunik (kolmeliikmelise Vahekohtu puhul).

 

Kohtualluvuse määramine ja Vahekohtu ametisse määramine

Artikkel 5

(a) Vastuse saamisel või Vastuse saatmise tähtaja möödumisel hindab ICCMCA menetlusesuhtes esitatud vastuväiteid ning otsustab, kas vaidlus kuulub ICCMCA alluvusse.

(b) Kui ICCMCA peab esitatud vastuväidet (vastuväiteid) põhjendatuks või kahtleb põhjendatult vaidluse kuulumises ICCMCA alluvusse, on ICCMCA-l õigus nõuda Pooltelt täiendava teabe esitamist. Kui ICCMCA leiab, et vaidlus ei kuulu ICCMCA alluvusse, lükkab ICCMCA hagi tagasi.

(c) Kui Hagi ei lükata tagasi, määrab ICCMCA ametisse Vahekohtu, võttes vajalikul määral arvesse Poolte eelistusi.

Artikkel 6

(a) Enne ametisse määramist esitavad kõik Vahekohtuniku kandidaadid ICCMCA-le tõendid, et neil on vastav kvalifikatsioon Vahekohtunikuna tegutsemiseks, ning samuti kinnituse, et Vahekohtuniku kandidaadil ei teki huvide konflikti vaidluses, mille Vahekohtunikuks ta kandideerib. Vahekohtunik peab nõustuma ICCMCA honorarimääradega ning arveldamis- ja muude eeskirjadega ning kinnitama, et Vahekohtunikul on võimalik menetluses osaleda eeldatavas ajavahemikus, ja kinnitama, et Vahekohtunik oskab piisavalt kasutada oma ülesannete täitmiseks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid.

(b) Vahekohus koosneb ühest või kolmest Vahekohtunikust. Kui Pooled ei ole Vahekohtunike arvus kokku leppinud, koosneb Vahekohus reeglina ühest Vahekohtunikust. Kolmeliikmelise Vahekohtu puhul määrab ICCMCA Vahekohtu Esimehe, kelleks ei või olla kummagi Poole poolt nimetatud Vahekohtuniku kandidaat, väljaarvatud juhul, kui Pooled on kokku leppinud teisiti.

(c) ICCMCA võtab vajalikul määral arvesse Poolte poolt esitatud Vahekohtunike kandidaate, kui kandidaatide esitamise õigus on sätestatud Vahekohtukokkuleppes, kuid lõplik otsustusõigus on ICCMCA-l. Otsustamaks, kas määrata Poole poolt ülesseatud kandidaat Vahekohtunikuks või mitte, võib ICCMCA arvesse võtta vaidluse iseloomu, vaidluse faktilisi asjaolusid, Poolte ja menetluse asukohta ning kasutatavat keelt ning mis tahes muid asjakohaseid faktoreid.

 

Vastuhagid

Artikkel 7

(a) Alates Vastuse esitamise tähtajast on Kostjal 10 päeva aega, et esitada üksikasjalik Vastuhagi. Kui Vahekohus on määratud, esitab Kostja samaaegselt koopia ka Vahekohtule. Vastuhagi esitamine protseduur on sama mis Hagi esitamisel, kuid Vastuhagis ei pea üle kordama teavet, mis on Hagis juba esitatud.

(b) ICCMCA või Vahekohus võib mõjuval põhjusel pikendada Vastuhagi esitamise tähtaega.

(c) Vastuhagi menetlemine ühendatakse Hagi menetlusega, väljaarvatud juhul, kui Vahekohtu või ICCMCA hinnangul on mõjuv põhjus hagide eraldi menetlemiseks.

 

Esitatud Dokumentide parandamine või täiendamine

Artikkel 8

Pooltel on üldjuhul lubatud Esitatud Dokumente parandada või täiendada, kuni Vahekohtu poolt määratud esimese Istungi kuupäevani on jäänud 7 päeva. Kui esimese Istungigi on jäänud vähem kui 7 päeva, võib Vahekohus omal äranägemisel otsustada, kas lubada Esitatud Dokumentide parandamist või mitte, arvestades õiglase ja efektiivse menetluse põhimõtet.

 

Vahekohtuniku väljavahetamine

Artikkel 9

(a) Kui ametisse nimetatud Vahekohtunik taandab ennast või ei ole muul põhjusel võimeline jätkama oma tööd Vahekohtunikuna, võib ICCMCA omal äranägemisel tühistada Vahekohtuniku ametissemääramise ning määrata talle asendaja.

(b) Samuti võib ICCMCA ametisse määratud Vahekohtuniku taandada, kui Vahekohtunik tegutseb vastuolus kohalduvate eeskirjadega või erapoolikult, põhjustab põhjendamatu viivituse või põhjendamatuid kulusid; kui Vahekohtunik on andnud ICCMCA-le valeinformatsiooni oma kvalifikatsiooni kohta; kui pärast Vahekohtuniku ametisse määramist tekib või ilmneb huvide konflikt või mis tahes muude asjaolude ilmnemisel, mille korral Vahekohtuniku ametisse jätmine võib seada ohtu menetluse ausa ja õiglase läbiviimise.

(c) Pooltel on õigus Vahekohtuniku osalemine menetluses eespool nimetatud alustel vaidlustada, esitades ICCMCA-le taotluse, kus on ära toodud vaidlustamise põhjused. Vaidlustav Pool peab oma vastuväite esitama 10 päeva jooksul Vahekohtu määramise teate saamisest või hiljem vastuväite aluste teatavaks saamisel Poolele. Kui Pool ei esita vastuväidet õigeaegselt, annab see aluse vastuväite tagasilükkamiseks.

 

Vahekohtumenetluse läbiviimine

Artikkel 10

(a) Kummalgi Poolel on õiglane võimalus oma seisukohtade esitamiseks.

(b) Esimesel istungil või selle toimumise kuupäeva paiku edastab Vahekohus Pooltele ja ICCMCA-le esialgse ajakava oma Lahendi tegemiseks. Vahekohus edastab Pooltele ja ICCMCA-le kord kuus uuendatud ajakava kuni Lahendi tegemiseni. Kui Vahekohtul on Esimees, vastutab tema uuendatud ajakava edastamise eest.

(c) Vahekohtul on õigus teha otsus kõikides menetlusküsimustes, mida menetlusele kohaldatavad õigusaktid ei reguleeri. Kui pole kokku lepitud teisiti, kehtivad kõikides ICCMCA poolt läbiviidavates menetlustes käesolev Reglement ja IBA Tõendamisreeglid.

(d) Kui Vahekohtul on Esimees, on Esimehel otsustav hääl otsuste tegemisel Vahekohtunike vahel kerkivates menetlusküsimustes. Kui Esimehega Vahekohus ei suuda jõuda mis tahes asjas üksmeelsele otsusele või saavutada enamuse otsust, läheb arvesse Esimehe otsus.

(e) Kui kolmeliikmelise Vahekohtu liige (Vahekohtunik) ei osale menetluses piisaval määral, on ülejäänud kahel Vahekohtunikul õigus teavitada sellest ICCMCA-d, Pooli ja kolmandat Vahekohtunikku. Pärast vastava teate edastamist võib menetlus jätkuda koos lahendi ja Otsuse tegemisega, hoolimata kolmanda Vahekohtuniku puudumisest..

(f) Asja menetlemine peab toimuma erapooletult, kiiresti ja võimalikult väikeste kuludega.

Artikkel 11

(a) Vahekohus peab tegema oma otsuse hiljemalt kuue kuu jooksul asja andmisest Vahekohtu menetlusse ning alati nii kiiresti kui mõistlikult võttes võimalik.

(b) Erandjuhul võib ICCMCA anda ajapikendust pärast Vahekohtuga konsulteerimist. Kui ICCMCA kutsub Vahekohtuniku tagasi, määrab ICCMCA asendaja määramisel ka uue tähtaja Otsuse tegemiseks.

 

Vahekohtumenetluse toimumise riik ja asukoht

Artikkel 12

Menetluse toimumise riigi ja asukoha määrab kindlaks ICCMCA üheaegselt Vahekohtu ametisse määramisega, võttes vajalikul määral arvesse Poolte soove, vaidluse iseloomu, praktilisust ja efektiivsust.

 

Vahekohtu töökeel

Artikkel 13

Vahekohtumenetluse töökeele määrab ICCMCA üheaegselt Vahekohtu ametisse määramisega, võttes vajalikul määral arvesse Poolte soove, vaidluse iseloomu, praktilisust ja efektiivsust. Vahekohus võib lubada teise keele või teiste keelte kasutamist menetluses tingimusel, et see ei kahjusta Poolte huve.

 

Esindajad

Artikkel 14

Pool võib määrata advokaadi või muu isiku (mitte-advokaadi) enda esindajaks Vahekohtumenetluses.

 

Rikkumised

Artikkel 15

Kui Pool jätab ilma põhjuseta istungile ilmumata või eirab muul moel Vahekohtu korraldusi, ei takista rikkumine või eiramine Vahekohtul menetluse jätkamist või Lahendi ja vajadusel ka Otsuse tegemist.

 

Ajutised meetmed

Artikkel 16

(a) Kumbki Pool võib taotleda Vahekohtult ettekirjutuse tegemist või muude ajutiste meetmete kehtestamist vaidluse eseme suhtes. Sellise taotluse rahuldamisel võib Vahekohus nõuda taotluse esitanud Poolelt tagatise maksmist, et hüvitada sellele Poolele, kelle suhtes ajutisi meetmeid kohaldatakse, ajutistest meetmetest tulenevad kulud või kahju.

(b) Käesolev Reglement ei piira mitte mingil moel kohtu või muu õigusorgani õigust rakendada vaidluse eseme suhtes ajutisi meetmeid enne menetluse algust või menetluse käigus; samuti ei piira Reglement ühegi Poole õigust taotleda vastavate meetmete kehtestamist.

 

Erandlik kohtualluvus

Artikkel 17

Kui Pooled on nõustunud vaidluse lahendamisega ICCMCA vahekohtumenetluses ning ei ole õigeaegselt esitanud vastuväiteid, loetakse, et Pooled on nõustunud asja kuulumisega erandlikult Vahekohtu alluvusse, ning Pooled kohustuvad mitte pöörduma ilma Vahekohtu või ICCMCA nõusolekuta ühegi teise kohtu või õigusorgani poole seoses menetluse esemega või selle kohtualluvusega, väljaarvatud käesolevas Reglemendis lubatud juhtudel.

 

Kokkulepe

Artikkel 18

Kui Pooled jõuavad menetluse käigus kokkuleppele vaidluse lahendamise osas, võib Vahekohus kokkuleppe tingimused kinnitada oma Otsuses.

 

Osaotsus

Artikkel 19

Vahekohus võib teha osaotsuse ühe iseseisva Hagi või Vastuhagi suhtes, kui on esitatud mitu seotud hagi. Samuti võib Vahekohus teha osaotsuse Hagi või Vastuhagi mis tahes osa kohta, mida Pool on möönnud.

 

Lahendi ja Otsuse tegemine

Artikkel 20

(a) Kui Vahekohus on teinud Lahendi ning Otsuse, esitab Vahekohus need mõlemad korraga Pooltele ja ICCMCA-le. Kui Vahekohus on teinud Lahendi ilma Otsuseta, võib Lahendi edastada elektrooniliselt. Lahendis esitatakse kokkuvõtlikult Lahendi arutluskäik/põhjused ning vajadusel lisatakse Vahekohtuniku eriarvamus (kui on).

(b) Vahekohus saadab Pooltele ja ICCMCA-le Otsuse füüsilise käsitsi allkirjastatud koopia. Otsuses märgitakse ära Otsuse tegemise kuupäev ja koht. Kui Otsuselt puudub Vahekohtuniku allkiri, tuleb Otsuses märkida allkirja puudumise põhjus.

Artikkel 21

(a) Vahekohtul on õigus lisada ning Vahekohus üldjuhul lisab oma Otsusesse sätte võitnud Poole poolt kantud Vahekohtumenetluse kulude (Arbitraažimaks ja muud võimalikud arbitraažikulud) hüvitamise kohta.

(b) Samuti võib Vahekohus omal äranägemisel Otsuses sätestada Vahekohtumenetlusega seotud põhjendatud õigusabikulude hüvitamise võitnud Poolele, kui Vahekohus teeb kindlaks, et teisel Poolel polnud alust heas usus arvata, et tema Hagi või Vastuhagi rahuldatakse.

 

Otsuse tõlgendamine, Otsuse parandamine ja täiendavad Otsused

Artikkel 22

(a) Pool võib Vahekohtult taotleda trüki-, arvutus- või muude sarnaste vigade parandamist Otsuses. Vastav taotlus tuleb ICCMCA-le ja Vahekohtule esitada hiljemalt 14 päeva jooksul hetkest, mil parandamist taotlev Pool sai kätte Otsuse koopia.

(b) Kui Vahekohus otsustab Vahekohtu Otsust Poole ettepanekul parandada, tehakse viivitamatult parandused ning osapooltele edastatakse parandatud Otsus.

(c) 14 päeva jooksul oma Otsuse tegemisest võib Vahekohus ise omal algatusel parandada vigu Vahekohtu Otsuses, tingimusel, et sellest teavitatakse kõiki Pooli ning kõikidele Pooltele antakse 14 päeva aega istungi kokkukutsumise taotlemiseks seoses kavandatava parandusega.

(d) 14 päeva jooksul Vahekohtu Otsuse koopia kättesaamisest võib Pool esitada ICCMCA-le taotluse täiendava Otsuse tegemiseks menetluse käigus esitatud Hagi või Vastuhagi kohta, mida Lahendis või Otsuses ei ole lahendatud. Kui Vahekohus leiab, et see taotlus on põhjendatud, teavitab Vahekohus ICCMCA kaudu Pooli vastava istungi toimumisest, kusjuures istungi toimumise ajast ja kohast tuleb Pooli teavitada vähemalt 14 päeva ette, kui Pooled ja Vahekohus pole ühehäälselt kokku leppinud  lühemas etteteatamistähtajas.

 

Arhiiv

Artikkel 23

(a) ICCMCA kohustub tagama asja toimiku, mis sisaldab minimaalselt menetluse kokkuvõtet ning Lahendi ja Otsuse (kui on) koopiat, säilitamise vähemalt kümne aasta jooksul. Vastava toimiku sisu hoitakse salajas ning seda võib avaldada ainult Pooltele või Vahekohtu liikmetele.

(b) Menetluse lõpetamisel toimetab Vahekohus kõik tema valduses olevad menetlust puudutavad dokumendid ICCMCA kätte. Arhiveerimise eesmärgil võib ICCMCA toimikusse lisada kõik ICCMCA poolt oluliseks peetavad andmed ning viivitamatult hävitada või kustutada kõik ülejäänud dokumendid.

 

Arbitraažimaks

Artikkel 24

Mitte-tagastatav Arbitraažimaks tuleb tasuda Hagi esitamisel ning arvutatakse Hinnakirja alusel. Vastavalt ICCMCA hinnangule peab Arbitraažimaks katma kõik ICCMCA ja Vahekohtu kulud tavapärase menetluse käigus.

 

Tagatis

Artikkel 25

(a) Kui tulenevalt asja keerukusest, vajadusest konsulteerida menetlusväliste ekspertidega või muude oluliste faktorite tõttu ilmneb, et Arbitraažimaksust ei piisa menetluskulude katmiseks, võib ICCMCA või Vahekohus nõuda kummaltki poolelt võrdse summa maksmist tagatiseks, et katta Vahekohtunike honorarid ja muud kulud. Tagatisi hoitakse ICCMCA poolt määratud pangakontol. Vajadusel võib Vahekohus nõuda täiendavate tagatiste maksmist menetluse käigus.

(b) Kui nõutud tagatist ei tasuta 14 päeva jooksul vastava nõude saamisest, teavitab Vahekohus sellest Pooli, et üks Pooltest tasuks tagatissumma. Kui tagatist ei tasuta, võib Vahekohus menetluse peatada või lõpetada.

(c) ICCMCA hoiab kõik tasutud summad tagatiseks ning ICCMCA-l on õigus teha menetluse jooksul nendest summadest väljamakseid Vahekohtule, Vahekohtu poolt määratud ekspertidele ja ICCMCA-le endale. Pärast Otsuse tegemist esitab Vahekohus Pooltele ja ICCMCA-le kuluaruande ning kasutamata osa summast tagastatakse Pooltele.

Copyright © 2010 International Court for Commercial Mediation, Conciliation and Arbitration | Privacy Policy