Dec 15, 2011

News2biz Estonia report ICCMCA's first year activity.

www.mail2market.net/clients/aripaev/Estonia_no_328_december_15_2011.pdf

 

June 1, 2011

The Board of Trustees has approved an official translation of its Unified Mediation and Arbitration Rules into Estonian. A free print version will soon be available from the Registrar on request.

 

May 17, 2010

ICCMCA, an international court for arbitration of business disputes, is launched in Estonia.

In Estonia the ICCMCA, an international court for business disputes, started operations enabling resolution of disputes in a more timely manner and with lower fees than the Estonian court system.

Articles of association of the ICCMCA (International Commercial Court for Mediation, Conciliation and Arbitration) stipulate that the court's objective is to arbitrate civil disputes.

„The number of business disputes has grown considerably but because of the heavy workload of the courts the verdicts are often delayed. The internationally recognized dispute resolution model that ICCMCA uses is an outstanding alternative for many business disputes“, said Bill Cronenberg, Chairman of the Council of ICCMCA. „Arbitration rulings have to be accepted in the same way as judgements by the national court system. Faster processing is a clear advantage of arbitration and fees are aproximately half of the levies raised by the state courts" he added.
 
Estonia has joined the New York Convention of 1958 and the rulings of an arbitration court are enforceable in all signatory countries.

At ICCMCA, as usual in arbitration proceeding, the parties are free to select arbitrators; alternatively, if the parties do not come to a conclusion about the arbitrators, they can be selected by the Council of the Arbitration Court.

Some Estonian judges have agreed to be involved in the proceedings of the ICCMCA. „It's important to guarantee common law practice and uniform application of justice. Also in the Arbitration Court of the Estonian Chamber of Commerce state judges have for years served as arbitrators and they can be presiding judges" said Üllar Talviste, Member of the Council, ICCMCA.

Talviste emphasised that ICCMCA is not the only recently-founded arbitration court as for some months the Estonian Court for Arbitration has been active, solving disputes with a value of up to €25,000, excluding collateral claims in this amount. Arbitration courts are common in major industrial countries and business centres.

ICCMCA also administers mediations for a reduced fee calculated from the standard arbitration fee. Provided the parties have so agreed the mediation can proceed directly to arbitration if a meditated solution cannot be reached. Proceedings follow the published rules of ICCMCA, rules of UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) and other standard international rules.

Talviste added that ICCMCA also will offer conciliation as part of its mediation service which is a novel possibility in Estonia for solving business disputes. An Act on conciliation was approved just recently and has not spread into practice yet, but it also enables economical dispute resolution.

William Cronenberg is the Chairman of the US-registered court for arbitration and John Palmer, William Burns and Üllar Talviste are members of the Council.

William Cronenberg is American advocate and member of the New York Bar, resident of Estonia since 1992. William Burns is retired US Judge from the State of Montana and since 1999 lecturer of law in Estonia, currently at the Tallinn Technical University.

Professor John Palmer is retired Professor of Law from the US State of Ohio, who taught law in Estonia during 1996/97 and 2004 and has extensive arbitration experience.  Üllar Talviste, Attorney at Law and former Chairman of the Estonian Bar, has been involved in several international arbitrations.

 

17. mai 2010

Eestis alustas tegevust rahvusvaheline ärivaidluste vahekohus ICCMCA

Eestis alustas tegevust rahvusvaheline vahekohus ICCMCA, mis võimaldab ettevõtetel lahendada tekkinud vaidlusi Eesti kohtusüsteemist kiiremini ja väiksemate kuludega.

ICCMCA (International Commercial Court for Mediation, Conciliation and Arbitration) põhikirjaline eesmärk on tsiviilvaidluste lahendamine arbitraaži ehk vahekohtuna. 

„Ärivaidluste arv on majandussurutise tulemusena märgtavalt kasvanud, kuid kohtute suure töömahu tõttu võtab lahenditeni jõudmine aega. Rahvusvaheliselt respekteeritud kohtumudel, mida kasutab ICCMCA, on tõsiseltvõetav alternatiiv paljudeks ärivaidlusteks,“ ütles ICCMCA  nõukogu esimees Bill Cronenberg. “Vahekohtu otsused on täidetavad nagu Eesti kohtu otsused. Eeliseks on, et otsus tuleb kiiremini ja vahekohtu tasu on ligikaudu pool vastavast Eesti riigilõivust,“ lisas ta.

Eesti on ühinenud New Yorgi 1958. aasta konventsiooniga ning arbitraažikohtu lahendid on siseriiklikult täidetavad.

ICCMCAs nagu igas teises vahekohtumenetluses saavad pooled ise valida vahekohtunikud ehk arbiitrid, või kui pooled kokkuleppele ei jõua, siis valib kohtuniku või kohtunikud vahekohtu nõukogu.

Eestis on kohtunikke, kes on juba väljendanud nõusolekut osaleda ICCMCA töös. „See on tähtis, sest tagab ühtse kohtupraktika  ning õiguse ühelaadse rakendamise. Ka Eesti Kaubandus-ja Tööstuskoja Arbitraažikohtu vahekohtunikena osalevad juba aastaid riikliku kohtusüsteemi kohtunikud, kes saavad olla kohtu eesistujateks,“ märkis vahekohtu nõukogu liige Üllar Talviste.

Talviste tõi esile, et ICCMCA ei ole ainus hiljuti lisandunud arbitraažikohus, sest mõned kuud on tegutsenud Eesti Vahekohus, mis lahendab vaidlusi, mille hagihind kõrvalnõueteta on kuni 25 000 eurot. Arbitraažikohtud on levinud maailma suuremates tööstusriikides ja majanduskeskustes.

ICCMCA menetluse läbiviimiseks tuleb esitada hagiavaldus, tasuda arbitraažimaks ning seejärel valitakse poolte endi poolt  asja menetlevad kohtunikud ning eesistuja. Menetlus toimub UNCITRALi (United Nations Commission on International Trade Law) reeglite järgi.

Talviste lisas, et ICCMCA tegeleb ka lepitusmenetlusega, mis on Eestis täiesti uudne võimalus majanduslike erimeelsuste lahendamiseks. Lepitusseadus võeti meil vastu alles hiljuti ja ei ole veel praktikasse juurdunud, kuid võimaldab säästa vaidluse lahendamisel raha ja olla säästlik.

Ameerika Ühendriikides registreeritud arbitraažikohtu nõukogu esimees on William Cronenberg ning liikmed John Palmer, William Burns ja Üllar Talviste.

William Cronenberg on USA advokaat ning New Yorgi advokatuuri liige, kes elab Eestis 1992. aastast. Professor John Palmer on õigusteaduse emeriitprofessor USAst, kes õpetas Eestis õigusteadust aastatel 1996-97 ja 2004 ning omab põhjalikku arbitraažialast kogemust.  William Burns on endine USA Montana osariigi kohtunik ning alates 1999. aastast töötanud õigusteaduse lektorina Eestis, praegu Tallinna Tehnikaülikoolis. Vandeadvokaat ja endine Eesti Advokatuuri esimees Üllar Talviste on osalenud mitmes rahvusvahelises arbitraažiprotsessis.

Copyright © 2010 International Court for Commercial Mediation, Conciliation and Arbitration | Privacy Policy